Yhdistyksen säännöt

 1. Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen elokuvakeskus ry. Sen kotipaikka on Jyväskylä ja toimialue Suomi.
 2. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää elokuva- seka muuta audiovisuaalisen kulttuurin harrastusta Keski-Suomen alueella seka vahvistaa hyvinvointia taiteen ja kulttuurin keinoin.
  Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys jarjestää voittoa tuottamatta elokuvatapahtumia ja yleisötilaisuuksia seka harjoittaa alaansa liittyvää tiedotus-,koulutus- ja kasvatustoimintaa. Lisäksi yhdistys voi harjoittaa alaansa liittyvää tutkimus- ja julkaisutoimintaa, tehdä
  aloitteita ja kannanottoja seka toimia muilla vastaavilla tavoilla, jotka edistävät yhdistyksen tarkoituksen toteutumista.
  Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton eikä muun taloudellisen ansion hankkiminen sen toimintaan osallisille eikä sen toiminta muutoinkaan saa muodostua pääsiassa taloudelliseksi. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta seka toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksia.
 3. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus tai toiminnanjohtaja.
 4. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin
  hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
 5. Jäsenilta perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättaa vuosikokous.
 6. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3-10 muuta jäsenta. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen
  aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan seka ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus
  kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai puheenjohtajan toimesta kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen,
  kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä.
  Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
 7. Yhdistyksen nimen kirjoittaa yhdistyksen toiminnanjohtaja, hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä tai henkilö, jolla on siihen hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus.
 8. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle/toiminnantarkastajalle viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan/toiminnantarkastajan
  tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.
 9. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi- toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous
  tai hallitus niin päättää tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa
  siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen paatokseksi tulee, ellei
  saannoissa ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa
  kuitenkin arpa.
 10. Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta. Jäsenille tiedotetaan kokouksesta kirjeitse tai sähköpostitse seka julkisessa mediassa.
 11. Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja paatosvaltaisuus
  4. Hyväksytään
  kokouksen esityslista
  5. Esitetään tilinpaatos, vuosikertomus ja tilintarkastajan/
  toiminnantarkastajan lausunto
  6. Paatetaan tilinpaatoksen vahvistamisesta
  ja vastuuvapauden myöntämisesta hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
  7.Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio seka jäsenmaksun suuruus.
  8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  9. Valitaan tilintarkastaja/ toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö.
  10. Käsitellään muut kokouskutsussa
  mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin,
  että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

  Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava saantojen muuttumisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa kaytetaan yhdistyksen omaisuus ja varat yhdistyksen tarkoituksen edistamiseen purkamista paattavan kokouksen maaraamalla
  tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi kaytetaan sen omaisuus ja varat samaan tarkoitukseen.